Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody


Zyskaj podwójnie, weź udział w promocjach „Premia za regularność” oraz „Premia za aktywność”, a otrzymasz nawet:

100 zł
za regularne zasilanie Konta Maksymalnego sumą min. 1000 zł przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe od dnia złożenia wniosku o konto
oraz do:
150 zł
za częste transakcje kartą płatniczą do Konta Maksymalnego
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otwarcie Konta Maksymalnego
do 31. sierpnia 2018 r. za pomocą
Linka promocyjnego
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Koniecznie przystępując do sprzedaży premiowej
„Premia za aktywność” organizowanej
przez Bank
REGULARNIE ZASILAJ KONTO
W każdym z 3. kolejnych miesięcy
kalendarzowych od dnia złożenia wniosku
o otwarcie Konta Maksymalnego zapewnij
wpływy na kwotę min. 1000 zł.
Promocja „Premia za regularność” trwa od 6 do 31 sierpnia 2018 r. Sprawdź jej regulamin.
Promocja „Premia za regularność” jest organizowana przez Ad Astra Sp. z o.o.
ZAZNACZ ODPOWIEDNIE ZGODY MARKETINGOWE
Aby wziąć udział w sprzedaży premiowej,
musisz zaznaczyć na wniosku otwarcie konta
zgody nr 1 i 5 Linka promocyjnego
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ
W każdym z miesięcy, za który chcesz otrzymać
premię, wykonaj min 5 transakcji kartą na
łączną kwotę min 300 zł
ODBIERAJ PREMIĘ
Przez 6 kolejnych miesięcy (pod warunkiem
wykonania min. 5 transakcji na kwotę 300 zł)
otrzymasz premię w wysokości 1 zł od każdej
transakcji bezgotówkowej kartą o wartości
min. 5 zł
Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” trwa od 6 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Sprawdź jej regulamin.
Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” jest organizowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kiedy otrzymasz premię w wysokości 100. złotych?
Maila z informacją o przyznaniu Nagrody otrzymasz nie później niż do 19 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji.

Przelew w wysokości 100 zł otrzymasz do ostatniego dnia miesiąca, w którym dostaniesz informację o przyznaniu Nagrody.

Kiedy otrzymasz premię w wysokości 150. złotych?
Premia za dany miesiąc kalendarzowy wypłacana jest 8 dnia kolejnego miesiąca (lub w najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu).

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Maksymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za wypłaty z bankomatów
na całym świecie1

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna


1Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BGŻ BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Premia za regularność”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Premia za regularność”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto i regularnie przelewający przez 3 miesiące min. 1000 zł otrzyma premię 100 zł?

Nie, aby wziąć udział w promocji konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.premiazaregularnosc.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i regularne zasilanie konta wpływami.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Premia za regularność”: kontakt@premiazaaktywnosc.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Premia za regularność” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać nagrody w wysokości 250 zł?

Aby zdobyć wszystkie nagrody w łącznej wysokości 250 zł, należy spełnić wszystkie warunki promocji „Premia za regularność” oraz „Premia za aktywność”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Premia za regularność” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Premia za regularność” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@premiazaregularnosc.pl. Informacje o promocji „Premia za regularność”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.premiazaregularnosc.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia za regularność” trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.08.18 r.
Otrzymanie Nagrody o wartości 100 zł w ramach Promocji „Premia za regularność” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.premiazaregularnosc.pl w okresie od dnia 06.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.,
(ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji,
(iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Maksymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia za regularność” („Regulamin”)
(iv) otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na kwotę min. 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik złożył wniosek o otwarcie Konta Osobistego.
(vi) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

2 Organizatorem promocji „Premia za aktywność” jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony).

Promocja „Premia za aktywność” trwa do 31.08.2018 r.
Otrzymanie Nagrody o wartości do 150 zł w ramach sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” wymaga spełnienia następujących warunków:
(i) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Maksymalne („Konto Osobiste”)
(ii) złożenia wniosku o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja)
(iii) wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji Banku stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(iv) zaakceptowania regulaminu sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” poprzez zaznaczenie na stronie internetowej Banku tego faktu, lub składając oświadczenie w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej z konsultantem Banku
(v) podania poprawnego adresu email i numeru telefonu komórkowego
(vi) wykonania w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł

Premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 1 zł (jeden złoty) od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej Kartą o wartości co najmniej 5 zł (pięć złotych) wykonanej w miesiącu kalendarzowym, wypłacana jest przez 6 kolejnych miesięcy licząc od dnia przystąpienia do sprzedaży premiowej „Premia za aktywność”.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia za regularność” oraz regulaminie sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Maksymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).